Körsmes in Wieërt

De Stichting “Wieërt Amezieërtj” prizzentieërdje op vriêdig 20 en zaoterdig 21 december 2019 in ’t Munttheater ’n körstshow ónger de titel “Körsmes in Wieërt”.

’t Pebliek woortj mejgenoeëme nao ’n gezellig vôl hoêskamer in körstsfeer woeë ’t gezelschap zjuust ’t fieëstelike körstdiner hieët gegaete en nog zitj “nao te kalle”.

Det naokalle bestong uut humor mét ‘n knipoug nao Körsmes en Limburgstalige popmeziek met bekindje nummers v’rzeen van teksten in ’t Wieërter dialect. Mejwêrking woort verlieëndj doeër oeës eîge regionale artiesten

Neteurlik ontbrook “e bitje” Körst neet en as pebliek schoofdje, as ’t ware, zêlf inne hoêskamer aan.